یوحنا رسول د دې تشریح کولو لپاره لیکلي چې عیسی د اوږدې مودې انتظار شوی مسیح دی ، په صحیفه کې وړاندوینه شوې ، او د خدای زوی. کله چې خلک په هغه باور وکړي دوی ابدي ژوند لري.

۴۴ - د فلم کلپونه

د ژوندون کلام
د تعمید غسل ورکوون
د حضرت عيسىٰ اولنى مريدان
په کانا کې واده چیرې چې عیسی خپله لومړۍ معجزه کوي.
د خُدائ پاک د کور پاکول. حضرت عيسىٰ د ټولو خلقو د فطرت نه واقف دے.
حضرت عيسىٰ او نيکوديموس. تاسو له بيا پېدا کېدل .
حضرت عيسىٰ او حضرت يحيىٰ بپتسمه ورکوونکے. هغه څوک چې له آسمان نه راځى.
حضرت عيسىٰ او سامرى ښځه
د يو سرکارى آفسر زوئ روغول.
حضرت عيسىٰ يو ګوډ سړى له شفا ورکوى
د زوئ اختيار. د حضرت عيسىٰ په باب کښې ګواهى.
پينځۀ زره خلق مَړول. د حضرت عيسىٰ د اوبو دپاسه ګرځېدل.
حضرت عيسىٰ د ژوندون روټۍ ده.
د تل ژوندون کلام.
حضرت عيسىٰ د جونګړو په اختر کښې.
ولې حضرت عيسىٰ مسيح دے؟ د حضرت عيسىٰ د ګرفتارولو دپاره يې محافظان ورولېږل.
په زنا کښې نيولے شوې ښځه. حضرت عيسىٰ د دُنيا نُور.
د حضرت عيسىٰ د خپل مرګ په حقله پېشګوئې. حقيقت به تاسو آزاد کړى.
حضرت عيسىٰ د حضرت اِبراهيم نه اول موجود وو
د يو پېدائشى ړوند بينا کول.
د فريسيانو د شفا موندلو په حق کښې تحقيقات. روحانى ړوندتوب.
حضرت عيسىٰ ښۀ شپونکے دے.
د يهوديانو د حضرت عيسىٰ نه اِنکار.
د لعزر مرګ.
د لعزر بيا ژوندى کېدل. د حضرت عيسىٰ د مرګ سازش.
حضرت عيسىٰ په بيتِ‌عنياه کښې په تېلو مسىح کړے شو. د حضرت عيسىٰ په يروشلم کښې استقبال.
ځينو يونانيانو غوښتل چې حضرت عيسىٰ سره مِلاو شى.
د مريدانو پښې وينځل.
د حضرت عيسىٰ د خپل مُخبر په حق کښې پېشګوئې. د حضرت عيسىٰ د شمعون پطروس د اِنکار په حقله پېشګوئې کول.
حضرت عيسىٰ پلار ته د ورتلو لار ده
د روحُ القُدس وعده.
حضرت عيسىٰ د انګور اصلى بوټے
تاسو نه د دُنيا نفرت
د روحُ القُدس کار
غم په خوشحالۍ کښې بدلېدل.زۀ په دُنيا غالب يم.
د حضرت عيسىٰ د خپلو مريدانو دپاره دُعا. (۱)
د حضرت عيسىٰ د خپلو مريدانو دپاره دُعا (۲)
د حضرت عيسىٰ ګرفتارول. د حضرت عيسىٰ نه د پطروس اِنکار.
د پيلاطوس په وړاندې د حضرت عيسىٰ پېش کېدل. په حضرت عيسىٰ د مرګ فتوىٰ.
د حضرت عيسىٰ په سولۍ کول
د حضرت عيسىٰ مرګ. د حضرت عيسىٰ پوښتۍ په نېزه وهل. د حضرت عيسىٰ ښخېدل.
د حضرت عيسىٰ بيا ژوندى کېدل. د حضرت عيسىٰ مريم مګدلينى ته څرګندېدل.
د حضرت عيسىٰ مريدانو ته څرګندېدل. حضرت عيسىٰ او توما.
د حضرت عيسىٰ اووۀ مريدانو ته څرګندېدل. حضرت عيسىٰ او پطروس. حضرت عيسىٰ او د هغۀ خوږ مريد.
Please login for access. Login
Please login for access. Login