یوحنا رسول د دې تشریح کولو لپاره لیکلي چې عیسی د اوږدې مودې انتظار شوی مسیح دی ، په صحیفه کې وړاندوینه شوې ، او د خدای زوی. کله چې خلک په هغه باور وکړي دوی ابدي ژوند لري

۴۴ - د فلم کلپونه

عیسی یو ګوډ سړي ته شفا ورکوي
د زوی واک او اختیار.
عیسی پنځه زره خلکو ته ډوډۍ ورکوي. عیسی د اوبو دپاسه ګرځي.
عیسی د ژوندون ډوډۍ ده.
د تلپاتې ژوندون خبرې.
عیسی د جونګړو اختر ته ځي
ایا عیسی هماغه وعده شوی مسیح دی؟ د عیسی د نیولو دپاره د خدای د کور ساتونکي لېږل کیږي.
د زناکارې ښځې په هکله قضاوت. عیسی د نړۍ دپاره رڼا ده.
د خپل مرګ په هکله د عیسی خبرې. حقیقت تاسو ازادوي.
عیسی وایي شیطان د دروغجنو پلار دی. عیسی او ابراهیم.
عیسی د موره ړوند پیدا شوي سړي ته شفا ورکوي.
فریسیان د شفا موندنې په هکله څېړنه کوي. روحاني ړوندوالی.
عیسی نېک شپون دی.
یهودیان عیسی نه مني.
د ایلعازر مړینه.
عیسی قیامت او ژوندون دی. عیسی ژاړي. د عیسی په خلاف دسیسه.
مریم د عیسی په پښو باندې قیمتي عطر اچوي. په بریالیتوب سره اورشلیم ته د عیسی ننوتل
ځینې یونانیان غواړي چې د عیسی سره خبرې وکړي. د عیسی د کلام په وسیله قضاوت.
عیسی د خپلو شاګردانو پښې وینځي.
د یهودا د خیانت په هکله د عیسی پېشګویي. عیسی د پطروس د منکرېدلو پېشګویي کوي.
عیسی پلار ته د ورتللو لاره ده.
د روح القدس ورکولو وعده.
عیسی د انګورو اصلي تاک دی.
د نړۍ خلک به ستاسو نه کرکه کوي.
د روح القدس کار.
ستاسو غم به په خوشحالۍ بدل شي. په نړۍ باندې بری موندل.
عیسی د خپلو شاګردانو دپاره دعا کوي.
عیسی د خپلو شاګردانو دپاره دعا کوي. (۲)
د عیسی سره خیانت او د هغه نیولږ پطروس د عیسی څخه انکار کوي.
د پیلاتوس په حضور کې د عیسی محاکمه کېدل. په عیسی باندې د مرګ حکم.
په صلیب باندې د عیسی مېخ کول.
د عیسی مړینه. عسکر عیسی په بغل کې په نېزه وهي. د عیسی ښخول.
د عیسی بیا راژوندي کېدل. عیسی مریم مجدلیې ته ښکاره کیږي.
عیسی خپلو شاګردانو ته ځان ښکاره کوي. عیسی او توما.
عیسی اووه شاګردانو ته ځان ښکاره کوي. عیسی او پطروس. عیسی او د هغه ګران شاګرد.
د ژوندون کلام.
د تعمید غسل ورکوونکي یحیی پیغام. د خدای له خوا د قربانۍ وری.
د عیسی مسیح لومړني شاګردان.
د جلیل په قانا کې واده
عیسی د خدای کور د پلورونکو نه پاکوي. عیسی د ټولو خلکو د زړونو نه خبر دی.
عیسی او نیکودیموس.
عیسی او یحیی. هغه څوک چې د اسمان نه راځي.
عیسی او سامرۍ ښځه.
عیسی د یو مامور زوی ته شفا ورکوي
Please login for access. Login
Please login for access. Login